กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

   
                     
             
     

 นางกฤษณา ธนอารักษ์

     
     

 ผู้อำนวยการกลุ่ม

     
                     
         

นางสาวพิมพ์ดาว ศุภผล

 

นางภัทรมน พันธุ์พฤกษ์

 

นางศิริพร นครพัฒน์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
                     
             
   

นางทิพวรรณ คงแป้น

 

นางกัญญภัสส์ บุญเกิด

   
    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ