เอกสารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปีการศึกษา 2561Image result for news gif

 

1.  เอกสารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปีการศึกษา 2560

2. แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปีการศึกษา 2560

3. แบบขอรับบริการข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

4. ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา (MOE - Educational Warehouse System) 

   หนังสือการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2Image result for news gif
   
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
  สังกัดเทศบาล-ตำบล    
  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
  1.สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1    
  2.สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2    
  3.สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3    
  4.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11    
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ    
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
  1.วิทยาลัยการอาชีพไชยา    
  2.วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ    
  3.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์    
  4.วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี    
  5.วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สุราษฎร์    
  6.วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ    
  7.วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ    
  8.วิทยาลัยบริหารธุกิจและการท่องเที่ยวสมุย    
  9.วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี    
  10.วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโภธิคุณ    
  11.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี